Meny

Vedtekter, f.o.m. 2012

Klubblov Bodø Golfklubb  

Paragrafer  

§1 Formål og navn  Klubbens navn er Bodø Golfklubb.  Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

§2 Organisatorisk tilknytning  Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets, og tilknyttet Norges Golfforbund.  Klubben hører hjemme i Bodø kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

§3 Medlemmer  Alle som forplikter seg til å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlemmer. I tillegg må enhver som ønsker å bli medlem ha dokumentert å ha betalt kontingent til Bodø Golfklubb.  Innmelding skal skje skriftlig. Ved innmelding skal fullt navn oppgis, samt alder og bopel. Videre skal det opplyses om søkeren er eller har vært medlem av andre lag/klubber tilknyttet Norges Idrettsforbund.  Medlemskapet i klubben er først gyldig fra den dag første kontingent er betalt. Opptak av nytt medlem skal føres inn i medlemsprotokollen.  Bodø Golfklubb skal ha følgende medlemskategorier:  -medlemmer som har fylt 20 år (senior)  -medlemmer som er under 20 år (junior)  -studenter og vernepliktige  §4 Stemmerett og valgbarhet  For å ha stemmerett på klubbens møter, må medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem minst en mnd. og ikke skylde kontingent.  Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representanter til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§5 Kontingent  Bodø Golfklubb fastsetter størrelse på medlemskontingent til klubben, inkludert også de avgifter som golfklubbens medlemmer skal betale for spill på banen.  Kontingenten, med eller uten fritt spill, fastsettes hvert år av årsmøte etter innstilling fra styret og betales forskuddsvis. Innkreving av kontingenten skjer av Bodø Golfklubb på vegne av klubben. Betaling skal skje innen februar hvert år.  Den som ikke er skriftlig utmeldt, eller som ikke har meldt overgang til medlemsgruppe med lavere kontingent innen januar, anses som medlem av den tidligere kontingentkasse for det nye år.  Medlemmer som ikke har betalt kontingent/innmeldingsavgift, har ikke rett til spill på banen.  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt og det økonomiske mellomværende med Bodø Golfklubb er brakt i orden.  Styret har anledning til å nedsette eller frafalle kontingent til klubben etter søknad ved  sykdom, militærtjeneste eller av andre ekstraordinære grunner.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse  Tillitsvalgte kan godta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon av faktiske utgifter.

§7 Inhabilitet  For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF's inhabilitetsregler, jfr. NIF's lov § 2-7.

§8 Straffesaker  For alle straffesaker gjelder NIF's lov kap. 11 (NIF's straffebestemmelser).

§9 Årsmøtet  Klubbens høyeste møte er årsmøte som holdes innen 30. april.  Årsmøte innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte.  Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media tilstede.  Årsmøtene er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever dette. Slik beslutning kan bare treffes i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.  §10 Ledelse av årsmøtet  Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Denne trenger ikke være medlem av laget.

§11 Stemmegivning på årsmøtet  Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmesedlene. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmen anses som ikke avgitt.  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.  Hvis ikke tilstrekkelig mange har oppnådd dette i første omgang, anses de som valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.  Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses som valgt de som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver  Årsmøtet skal:  Behandle klubbens årsmelding  Behandle klubbens regnskap i revidert stand  Behandle innkomne forslag  Fastsette kontingent  Vedta klubbens budsjett  Bestemme klubbens organisasjon  Foreta valg av:  -Leder og nestleder  -Fire styremedlemmer og en vararepresentant  -Revisor og dennes stedfortreder  -Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet  -Valgkomité  §13 Ekstraordinære årsmøter  Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det.  Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, dog med minst 14 dagers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.  Medlemsmøte avholdes når styret finner det nødvendig.

§14 Styret  Laget ledes av et styre som består av leder, nestleder samt 5 styrerepresentanter. Styreleder velges for 2 år, nestleder for 1 år, øvrige styremedlemmer velges for en periode på 2 år. En vararepresentant for 1 år.  Alle styremedlemmene må være medlem av klubben.  Styret skal:  1.  Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser  2.  Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse  3.  Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser  4.  Representere klubben utad. Styret skal ha møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger  dette. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.  §15 Valgkomité  Årsmøtet skal velge en valgkomité som består av tre medlemmer som skal gi innstilling til de valg som skal foregå på årsmøtet.  Medlemmene velges for en periode på 2 år. Komiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen skal senest en mnd. før årsmøte levere sin innstilling til styret.

§16 Lovendringer  Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten, og det kreves 2/3 av de avgitte stemmer.  Lovendringene må godkjennes av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent. §17 kan ikke endres.

§17 Oppløsning  Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall.  Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring i §16.  I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller dennes eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.  Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen. 

Nettside levert av ibooking.no